Kvinneuniversitetet i Norden
Nordic Women's University

OM OSS   AKTIVITETER   FORSKNING   KONTAKT   LÄNKAR   RAPPORTER 
  

Om Margunn Bjørnholt

Om Dagrunn Grønbech 
                

Vad händer med könsforsk-ningen i Norge?
                                 Läs blogg ...

Mindre pengar till norsk genusforskning
                                   Mer info... 

K O M M A N D E
A K T I V I T E T E R  2 0 1 2

14-15/8/12
Teori-workshop med Martha Albertson Fineman i Oslo. Arr.: Kvinneuniversitetet i Norden i samarbeid med Forskningsmiljön Rätt och utsatthet, Juridiska fakul-teten, Lunds universitet og Forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS) UiO

18-20/10/12
Kvinneuniversitetet i Norden og Høgskolen i Telemark arrangerer eit seminar om kvinner i vikingtida på Høgskolen i Telemark i Bø 18. - 20. oktober 2012


                        

Forskning

For å bygge opp en vitenskapelig kompetanse finansierer Kvinneuniversitetet i Norden per i dag to forskningsprosjekter og har knyttet til seg to erfarne forskere på ekstern basis, Margunn Bjørnholt og Dagrunn Grønbech.

 

Prosjektet Kvinners økonomiske medborgerskap og likestilt foreldreskap, ved sosiolog og forsker Margunn Bjørnholt, analyserer mulige konsekvenser for kvinners autonomi og økonomiske medborgerskap, av et mer likestilt foreldre-skap, i lys av nyere teori om rettferdighet. I prosjektet inngår samarbeid med Feminism and Legal Theory Project ved Emory University School of Law, blant annet med en workshop med professor Martha Fineman i 2012 som Kvinneuniversitetet i Norden arrangerer i samarbeid med forskningsmiljøet Rätt och utsatthet ved Juridiska Fakulteten, Lunds Universitet.

 

Dagrunn Grønbech beskriver i sin Doktoravhandling en naturaltilpasning med selvberging som viser kvinners viktige rolle i husholdsproduksjonen. Kystkvinnene hadde ansvaret for et mangfold av arbeidsoppgaver som ikke inngikk i nasjonalbudsjettet. Deres arbeidsinnsats ble oversett og dermed usynliggjort. Doktoravhandlingen er utgitt i en populærviten-skapelig versjon og der overskuddet av boksalget går til et fond som skal være såkornmidler for prosjekter med utgangspunkt i kvinners liv og arbeide. 

 

I tillegg har vi kontakt med jordmor Berit Mortensen, som nylig har tatt mastergrad på temaet ”Møtet mellom jordmor og kvinnen”. Dette er utdypet i rapporten fra Kvinneuniversitetet i Norden sitt seminar på Nesna, i artikkelen ”Kvinner og reproduktivt arbeid”. Se Rapport Nesna s 17-22

Stipendiatstillinger
Vi tar sikte på å etablere minst tre stipendiatstillinger, en innenfor hvert av de tre områdene som er nevnt som vår sentralet utfodringer.

En stipendiatstilling er vanligvis normert til tre års fulltids arbeid. For Kvinne-universitetet i Norden kan det være aktuelt å fordele arbeidet over fire år, slik at stipendiatene kan bruke opptil  25% av årsverket til undervisning og formidling.