Kvinneuniversitetet i Norden
Nordic Women's University

OM OSS   AKTIVITETER   FORSKNING   KONTAKT   LÄNKAR   RAPPORTER
  

Om oss
Med tidigare föregångare som exempel har Kvinne-universitetet i Norden levt som idé och möjlighet i många år innan tankarna blev verklighet den 11 januari 2011.  

 Mer om oss...

Forskning
For å bygge opp en viten-skapelig kompetanse finansierer Kvinneuniver-sitetet i Norden per i dag to forskningsprosjekter og har
knyttet til seg to erfarne forskere på ekstern basis, Margunn Bjørnholt
og Dagrunn Grønbech.
                         

 Mer om dette...

 

K O M M A N D E
A K T I V I T E T E R  2 0 1 2

14-15/8/12
Teori-workshop med Martha Albertson Fineman i Oslo. Arr.: Kvinneuniversitetet i Norden i samarbeid med Forskningsmiljön Rätt och utsatthet, Juridiska fakulte-ten, Lunds universitet og Forskergruppen Rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS) UiO

18-20/10/12
Kvinneuniversitetet i Norden og Høgskolen i Telemark arrangerer eit seminar om kvinner i vikingtida på Høgskolen i Telemark i Bø 18. - 20. oktober 2012


                        
 

Rapporter ( in English) 
 

DANCING ON ROSES II

A FEMINIST VIEW OF PATRIARCHAL

MILITARISM, IMMIGRANTS,

FUNDAMENTALISM AND

HEALTH HAZARDS

(Swedish text below)
The report from the Nordic Feminist Summer School held at Løten, Norway, in 2009 is now available in a printed book version, ISBN 978-82-93243-00-7, and as a PDF file, ISBN 978-82-93243-01-4, that you can download from this Web site.

Based on the papers presented at the Second Nordic Feminist Summer School in 2009, this publication presents articles on important social issues for women in the Nordic countries, among them, gender-based violence, the situation for women immigrants and health hazards from radiation. Philosophical questions concerning the neo-patriarchy and methodological questions are also discussed.

The printed book may be ordered by sending an e-mail message including name and address to admin@kunorden.org. The book version costs NOK 150, shipped to Norwegian addresses, and NOK 200 to addresses outside Norway. Postage is included.
Payment is made to our bank account 45092865685 in Nord-Norges SpareBank 1. For orders from other countries the bank account is IBAN: NO9445092865685 and BIC/SWIFT: SNOWNO22. When paying please include the name from your e-mail message.

Download PDF (20 MB)

The PDF version is available for download here. Please note that the front cover will be the last page to print out. There is no back cover for this version.

 

DANCING ON ROSES II

ETT FEMINISTISKT PERSPEKTIV PÅ
PATRIARKAL MILITARISM, INVANDRARE,

FUNDAMENTALISM OCH

HÄLSORISKER

Rapporten (endast på engelska) från the Nordic Feminist Summer School som hölls på Løten, Norge, år 2009 är nu tillgänglig i tryckt bokversion, ISBN 978-82-93243-00-7, och som PDF-fil, ISBN 978-82-93243-01-4, för nedladdning från denna websida.

Baserat på föredragen som presenterades vid the Second Nordic Feminist Summer School år 2009, presenterar publikationen artiklar om viktiga samhällsfrågor för kvinnor i de nordiska länderna, bland annat könsbaserat våld, situationen för invandrarkvinnor och hälsorisker orsakade av elektromagnetisk strålning. Filosofiska frågor kring neo-patriarkat liksom metodologiska frågor diskuteras också.

Den tryckta boken kan beställas genom att skicka ett e-postmeddelande med namn och adress till admin@kunorden.org. Boken kostar NOK 150 vid utskick till norska adresser och NOK 200 till adresser utanför Norge. Portokostnad ingår.
Betalning görs till vårt bankkonto 45092865685 i Nord-Norges SpareBank 1.  För beställningar från andra länder är bankkontot IBAN: NO9445092865685 and BIC/SWIFT: SNOWNO22. Vid betalning var vänlig uppge samma namn som i e-postmeddelandet.

Ladda ner PDF-fil (20 MB)

PDF versionen är tillgänglig för nedladdning här. Notera att omslagets framsida är sista sidan i utskriften. Någon baksida finns inte i denna version.